Curs de 320 Hores. La part online 156 hores i la presencial 180 hores

Objectius del Curs Online sobre Instal·lacions i Gestió de Gas

 1. Comprendre la Regulació i Normatives: Conèixer en detall el Reglament de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, incloent-hi les Instruccions Tècniques Complementàries.
 2. Capacitació per al Carnet de Gas B: Obtenir coneixements específics requerits per a l'obtenció del Carnet de Gas B, incloent instal·lació i maneig de CG i GLP.
 3. Desenvolupar Habilitats Pràctiques: Aprendre a realitzar càlculs de canalitzacions de gas i altres tasques pràctiques rellevants per a la gestió d'instal·lacions de gas.
 4. Gestió Mediambiental: Integrar conceptes de gestió mediambiental aplicats a les instal·lacions de gas.
 5. Avaluació i Preparació per a l'Examen: Preparar-se exhaustivament per a l'examen final a través de test de pràctica i vídeos explicatius.

Metodologia d'Aprenentatge

 1. Plataforma Online: Utilització d'una plataforma d'aprenentatge en línia que permeti la interacció i el seguiment del progrés dels estudiants.
 2. Estructura Modular: El curs es divideix en mòduls temàtics, cadascun amb la seva pròpia durada i objectius específics, permetent un aprenentatge progressiu i organitzat.
 3. Contingut Multimèdia: Inclusió de vídeos explicatius per il·lustrar conceptes complexos i realitzar càlculs pràctics, facilitant la comprensió i aplicació dels coneixements.
 4. Avaluacions Contínues: Realització de tests d'examen al final de cada mòdul per avaluar la comprensió i retenció del material après.
 5. Materials d'Estudi Addicionals: Provisió de taules d'Excel simplificades i altres recursos per facilitar l'aprenentatge i l'aplicació pràctica.
 6. Feedback i Satisfacció: Enquestes de satisfacció per rebre feedback i millorar contínuament el curs, assegurant que compleix amb les expectatives i necessitats dels estudiants.

Contingut del Curs

 1. General

  • Funcionament de la plataforma (2 hores)
  • Objectius del curs complet sobre instal·lacions i gestió de gas (1 hora)
 2. Mòduls Específics

  • Mòdul 1: Reglament de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos (30 hores)
  • Mòdul 2: ITC-ICG 01 Instal·lacions de distribució de CG per canalització (5 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 3: ITC-ICG 02 Centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP (3 hores)
  • Mòdul 4: ITC-ICG 03 Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (3 hores)
  • Mòdul 5: ITC-ICG 04 Plantes satèl·lit de GNL (2 hores)
  • Mòdul 6: ITC-ICG 05 Estacions de servei per a vehicles a gas (2 hores)
  • Mòdul 7: ITC-ICG 06 Instal·lacions d’envasos de GLP per a ús propi (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 8: ITC-ICG 07 Instal·lacions receptores de CG (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 9: ITC-ICG 08 Aparell de gas (2 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 10: ITC-ICG 09 Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 11: ITC-ICG 10 Instal·lacions de GLP d’ús domèstic a caravanes i autocaravanes (3 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 12: ITC-ICG 11 Normes de referència. Conceptes generals (2 hores)
  • Mòdul 13: Gestió mediambiental (3 hores)
  • Mòdul 14: Vídeos explicatius de càlcul de canalitzacions de gas (35 hores)
  • Mòdul 15: UNE 60.670 (30 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 16: UNE 60.601 (6 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • Mòdul 17: Test d'examen (12 hores) [IMPORTANT CARNET DE GAS B]
  • **Enquesta de satisfacció (15 minuts) [IMPORTANT CARNET DE GAS]
  • **Examen final (90 minuts) [IMPORTANT CARNET DE GAS]
 3. Materials Complementaris

  • Càlculs de canonades de gas en taula d'Excel simplificada (1 hora)

Aquesta estructura de curs està dissenyada per proporcionar als estudiants un coneixement profund i pràctic de les instal·lacions i gestió de gas, assegurant que estiguin ben preparats tant per a l'examen del Carnet de Gas B com per a la seva aplicació en el món real.

¡¡¡ MATRICULAT !!!

Cursos disponibles online.

Truca al 93 384 60 75

envia e-mail a: formacio@aemifesa.org

si ho prefereixes omple el formulari i et truquem nosaltres AQUÍ 

Skill Level: Beginner

El curs de RITE té una durada total de 450 hores. D'aquestes, 270 hores són en modalitat online i 180 hores són presencials.

Objectius del Curs Online d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis

 1. Comprendre la Normativa i Reglamentació: Proporcionar als estudiants un coneixement profund de la normativa i reglamentació vigent relacionada amb les instal·lacions tèrmiques en edificis.
 2. Desenvolupar Competències Tècniques: Dotar els participants de les habilitats tècniques necessàries per dissenyar, instal·lar, mantenir i inspeccionar sistemes tèrmics en edificis.
 3. Aplicació Pràctica dels Coneixements: Assegurar que els estudiants puguin aplicar els conceptes teòrics en situacions pràctiques reals mitjançant exercicis, estudis de cas i pràctiques supervisades.
 4. Capacitació per a Certificacions: Preparar els estudiants per obtenir certificacions professionals en el camp de les instal·lacions tèrmiques, millorant les seves oportunitats laborals.
 5. Fomentar la Sostenibilitat: Ensenyar principis de gestió energètica i sostenibilitat per contribuir a la reducció del consum energètic i l'impacte ambiental dels edificis.
 6. Promoció de la Seguretat: Garantir que els estudiants comprenguin les mesures de seguretat necessàries per prevenir accidents i assegurar un funcionament segur de les instal·lacions tècniques.

Metodologia d'Aprenentatge

 1. Plataforma d'Aprenentatge en Línia:

  • Utilització d'una plataforma digital per accedir als materials del curs, participar en fòrums de discussió, i completar tasques i exàmens en línia.
 2. Aprenentatge Modular:

  • El curs es divideix en mòduls temàtics que cobreixen aspectes específics de les instal·lacions tèrmiques. Això permet als estudiants avançar de manera estructurada i organitzada.
 3. Materials Multimèdia:

  • Inclusió de vídeos explicatius, simulacions interactives, i presentacions per ajudar a comprendre conceptes complexos.
 4. Sessions Pràctiques Virtuals:

  • Realització de pràctiques en línia on els estudiants poden aplicar els coneixements teòrics en entorns virtuals que simulen situacions reals.
 5. Avaluacions Contínues:

  • Tests i exercicis al final de cada mòdul per avaluar la comprensió del material i proporcionar retroalimentació immediata.
 6. Estudis de Cas i Projectes:

  • Anàlisi de casos reals i desenvolupament de projectes pràctics que requereixen l'aplicació integrada dels coneixements adquirits.
 7. Suport i Tutoria:

  • Disponibilitat de tutors i instructors per resoldre dubtes, guiar els estudiants i proporcionar suport addicional quan sigui necessari.
 8. Enfocament en la Sostenibilitat i Eficiència Energètica:

  • Ensenyament de pràctiques i tecnologies per millorar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental de les instal·lacions tèrmiques.
 9. Feedback i Millora Continua:

  • Recollida de feedback dels estudiants a través d'enquestes de satisfacció per millorar contínuament el contingut i la metodologia del curs.

Aquest enfocament garanteix una formació completa i pràctica, preparant els estudiants per afrontar els reptes professionals en el camp de les instal·lacions tèrmiques en edificis amb confiança i competència.

¡¡¡ MATRICULAT !!!

Cursos disponibles online.

Truca al 93 384 60 75

envia e-mail a: formacio@aemifesa.org

si ho prefereixes omple el formulari i et truquem nosaltres AQUÍCourse Duration in Hours: El curs de RITE té una durada total de 450 hores. D'aquestes, 270 hores són en modalitat online i 180 hores són presencials.
Skill Level: Beginner

18 hores online 10 hores practiques i 2 hores de  exàmens

Objectius i Metodologia del Curs Online de Refrigeració i Manipulació de Refrigerants

Objectius del Curs

 1. Conèixer la Normativa i Reials Decrets: Proporcionar als estudiants una comprensió exhaustiva de la normativa vigent i els reials decrets relacionats amb la refrigeració i la manipulació de refrigerants.
 2. Comprendre l'Impacte Ambiental dels Refrigerants: Sensibilitzar els participants sobre l'impacte ambiental dels refrigerants i les normatives mediambientals aplicables.
 3. Treballar amb Refrigerants Inflamables i Alternatius: Ensinar les tècniques de treball segur amb refrigerants inflamables, CO2 i amoníac en sistemes industrials.
 4. Fomentar el Reciclatge i el Maneig Eficient dels Refrigerants: Dotar als participants de coneixements pràctics sobre el reciclatge dels refrigerants i el maneig d'equips frigorífics.
 5. Desenvolupar Habilitats Pràctiques en Sistemes Frigorífics: Capacitar els estudiants en les operacions necessàries per treballar amb sistemes frigorífics, assegurant un treball eficient i segur.
 6. Avaluar i Consolidar els Coneixements: Preparar els estudiants per avaluar els seus coneixements mitjançant tests d'avaluació i un examen final.
 7. Fomentar la Sostenibilitat: Promoure pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient en la manipulació i manteniment dels sistemes de refrigeració.

Metodologia d'Aprenentatge

 1. Plataforma d'Aprenentatge en Línia:

  • Utilització d'una plataforma digital per accedir als materials del curs, participar en fòrums de discussió, i completar tasques i exàmens en línia.
 2. Foro de Dubtes i Preguntes:

  • Espai dedicat perquè els estudiants puguin plantejar dubtes i preguntes, fomentant la interacció i l'aprenentatge col·laboratiu.
 3. Chat "Hablemos de GFEI":

  • Canal de comunicació en temps real per a discussió sobre temes específics relacionats amb el curs.
 4. Sessió Inicial sobre Funcionament de la Plataforma (1 hora):

  • Introducció a l'ús de la plataforma d'aprenentatge en línia per garantir que tots els participants estiguin familiaritzats amb les eines disponibles.
 5. Materials Descargables:

  • Provisió de normativa i reials decrets en format descarregable per a la consulta i estudi dels participants.
 6. Aprenentatge Modular:

  • El curs es divideix en temes específics, permetent als estudiants avançar de manera estructurada i organitzada.
 7. TEMA 1: Impacte Ambiental dels Refrigerants i Normativa Mediambiental Correspondent (4,5 hores):

  • Estudi detallat sobre l'impacte ambiental dels refrigerants i les normatives mediambientals aplicables.
 8. TEMA 2: Treballar amb els Refrigerants Inflamables (3,5 hores):

  • Ensenyament de tècniques segures per treballar amb refrigerants inflamables.
 9. TEMA 3: Treballar amb Refrigerants CO2 o Amoníac en Sistemes Industrials (2 hores):

  • Coneixement i pràctiques de treball amb refrigerants alternatius com el CO2 i l'amoníac.
 10. TEMA 4: Reciclatge del Refrigerant i Equips Frigorífics (2 hores):

  • Procediments i tècniques de reciclatge de refrigerants i maneig d'equips frigorífics.
 11. TEMA 5: Operacions per Treballar en Sistemes Frigorífics (3 hores):

  • Habilitats pràctiques per treballar amb sistemes frigorífics.
 12. TEMA 6: Tests d'Avaluació (3 hores):

  • Tests dissenyats per avaluar la comprensió dels continguts del curs.
 13. Encuesta de Satisfacció:

  • Recollida de feedback dels estudiants per a la millora contínua del curs.
 14. Examen Final (1 hora):

  • Avaluació final per comprovar els coneixements adquirits al llarg del curs.
 15. Bibliografia:

  • Llista de recursos i lectures recomanades per aprofundir en els temes tractats.

Implementació de la Metodologia

 • Enfocament Pràctic: Cada tema inclou exemples pràctics i estudis de cas per assegurar la comprensió i aplicació dels conceptes.
 • Feedback Contínuo: Els tutors proporcionen retroalimentació contínua a través dels fòrums i el xat per ajudar els estudiants a millorar.
 • Avaluacions i Pràctiques Regulars: Els tests d'avaluació i l'examen final permeten als estudiants mesurar el seu progrés i consolidar els coneixements adquirits.

Aquesta metodologia assegura que els estudiants obtinguin una formació completa i pràctica, preparant-los adequadament per als desafiaments professionals en el camp de la refrigeració i la manipulació de refrigerants.


¡¡¡ MATRICULAT !!!

Cursos disponibles online.

Truca al 93 384 60 75

envia e-mail a: formacio@aemifesa.org

si ho prefereixes omple el formulari i et truquem nosaltres AQUÍCourse Duration in Hours: 18 hores online 10 hores practiques i 2 hores de exàmens
Skill Level: Beginner